Mikkelin ammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin hyväksytysti

Korkeakoulujen arviointineuvosto on toteuttanut Mikkelin ammattikorkeakoulun auditoinnin ja myöntänyt korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 21.2.2013 alkaen. Mikkelin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Auditointiraportti on luettavissa osoitteessa

http://karvi.fi/app/uploads/2014/09/KKA_0113.pdf

 

 

Laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina pidetään:

  • Laatujärjestelmä tukee erinomaisesti ammattikorkeakoulun johtamista. Johto käyttää määrätietoisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa toiminnanohjauksessa ja strategisessa päätöksenteossa.
  • Opiskelijoista huolehtiminen opiskelujen alkamisesta valmistumiseen asti koko henkilöstön voimin on hyvä esimerkki laatujärjestelmän käytännön toimivuudesta. Opiskelijasta huolehtimisen periaate vaikuttaa keskeisesti opiskelijoiden viihtyvyyteen ja tätä kautta koulutuksen tuloksellisuuteen.
  • Ammattikorkeakoulussa on avoin ja vuorovaikutteinen laatukulttuuri. Kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet osallistuvat aktiivisesti laatutyöhön.

Mikkelin ammattikorkeakoululle esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:

  • Laatujärjestelmään on vuosien varrella kertynyt paljon erilaisia ja osittain päällekkäisiä toimintoja. Järjestelmän tuottaman runsaan laatudokumentaation jäsennystä tulisi selkiyttää ja nykyistä dokumentaatiota keventää.
  • Laadunhallinnan käytäntöjä on yhdenmukaistettu edellisen auditoinnin jälkeen. Käytäntöjä ja dokumentointitapoja tulisi edelleen kehittää, jotta kaikissa yksiköissä toimittaisiin laatujärjestelmän periaatteiden mukaisesti.
  • Ammattikorkeakoululla on luotettavat ja välittömät suhteet alueen toimijoiden kanssa. Läheisten suhteiden tueksi tulisi rakentaa systemaattinen ja läpinäkyvä kumppanuuksien hallinnan toimintamalli sekä toteuttaa sidosryhmäkyselyitä nykyistä systemaattisemmin.


Auditoinnissa annettujen kehittämissuositusten pohjalta Mamkissa laaditaan kevään aikana laatujärjestelmän kehittämissuunnitelma. Laatujärjestelmän kehittämistyöstä raportoidaan mm. KKA:n järjestämässä seminaarissa kolmen vuoden kuluttua. Korkeakoulujen arviointineuvosto on toteuttanut korkeakoulujen auditointeja vuodesta 2005 lähtien. Auditointien tarkoituksena on tukea korkeakoulujen laatutyötä ja osoittaa suomalaisten korkeakoulujen laadunhallinnan taso. Vuonna 2012 käynnistyi toinen auditointikierros.

 

Lisätietoja:
laatu- ja palvelujohtaja
Marjo Nykänen

Laadunvarmistusjärjestelmän auditointi 2006

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä on läpäissyt auditoinnin hyväksytysti 10.2.2006. Asiasta päätti Korkeakoulujen arviointineuvosto auditointiryhmän esityksen mukaisesti. Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä auditoitiin syksyllä 2005, varsinainen auditointivierailu tehtiin joulukuussa. Auditointi on voimassa kuusi vuotta.


Auditointiryhmän mielestä Mikkelin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä koostuu monipuolisista arviointi- ja palautetyökaluista ja järjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti. Laadunvarmistuksen dokumentointi on kattavaa, selkeää ja hyvin henkilöstön ja opiskelijoiden saatavilla. Opetussuunnitelmaprosessi, palautejärjestelmä ja opintojen ohjauksen järjestelyt ovat kehittyneet ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Laatukyselyjen tulokset hyvin tiedoksi talon sisällä

Auditointiryhmä piti erinomaisena sisäisenä palveluna tapaa, jolla Mamkissa tehtyjen laatukyselyjen tulokset tiivistetään yhteenvedoiksi ja toimitetaan laitosten johtajille ja laatuvastaaville sekä julkaistaan opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisillä verkkosivuilla. Palautteiden käsittely ja hyödyntäminen on ohjeistettu kattavasti, mikä varmentaa tiedon keruun ja käsittelyn luotettavuutta eri laitoksissa ja yksiköissä.

Kiitosta saivat liiketalouden laitoksella tehdyt prosessikuvaukset, jotka tukevat mm.opintojen ja opinnäytetyön ohjausta sekä opintojen etenemisen seurantaa. Esille nostettiin myös terveysalan pitkälle edennyt harjoittelun laadunvarmistus. Projektien laadunvarmistuksen apuna koko ammattikorkeakoulussa käytössä oleva projektiohje sai myös kiitosta. Auditointiryhmä suosittelee, että projektiohjeen lisäksi ammattikorkeakoulussa otettaisiin käyttöön myös muita T&K-toiminnan laadunvarmistuksen menetelmiä, joita tällä hetkellä käytetään pääasiassa YTI-tutkimuskeskuksessa.


Sisäisen, ns. horisontaalisen, tiedonkulun parantamisessa Mamkissa onkin vielä työtä: Hyvät käytännöt eivät vielä leviä tarpeeksi yksiköstä toiseen. Ylimmän johdon tulisi tehostaa tiedottamista palautteen perusteella käynnistetyistä kehittämistoimista. Laatujärjestelmän vastuut tulisi dokumentoida selkeämmin erityisesti henkilöstön, opiskelijoiden ja Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan MAMOKin osalta. Auditointiryhmä ehdottaa myös, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoinen arviointi tehtäisiin säännöllisesti 5–8 vuoden välein.

Auditointiin liittyviä materiaaleja

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointitodistus

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointiraportti vuodelta 2006 auditointi -raportti (pdf)

Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) kotisivut http://www. karvi.fi

 

Muut arvioinnit ja auditoinnit

KKA teki laatutyön ulkoisen arvioinnin Mamkissa ensimmäisen kerran 10.-11.2.1999. Arviointi toteutettiin englanninkielisenä. Tietoa arvioinnista löytyy julkaisusta Audit of Quality Work. North Karelia and Mikkeli Polytechnics 1999. Helsinki: Edita. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 9/1999.

KKA teki koulutusohjelma-arvionnin vuonna 1998. Tietoa tästä löytyy julkaisusta Programme Evaluation of Industrial Management and Engineering in Finnish Higher Education Institutions 1998. Helsinki: Edita. Korkeakoulujen arviontineuvoston julkaisuja 9/1998.